Privātuma politika

Dotā personas datu Konfidencialitātes politika (turpmāk - Konfidencialitātes politika) ir spēkā uz visu informāciju, kuru Interneta veikals “SIA LARTA 1”, kurš atrodas domēnā ar nosaukumu larta.lv, var saņemt no Lietotāja Interneta veikala vietnes, programmu un Interneta veikala produktu izmantošanas laikā.

1. Terminu definīcija

1.1. Mūsu interneta veikala konfidencialitātes politika izmanto sekojošos terminus:

1.1.1. “Interneta veikala vietnes Administrācija (turpmāk – vietnes Administrācija)” – pilnvarotie vietnes pārvaldes darbinieki, kuri rīkojas “SIA LARTA 1” vārdā, organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas datu sastāvu, apstrādi un darbības, kuras veic ar personas datiem.

1.1.2. “Personas dati” – jebkura informācija, kura pieskaitāma tieši vai netieši noteiktai vai nosakāmai fiziskai personai (personas datu subjekts).

1.1.3. “Personas datu apstrāde” - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, ko veic, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai neizmantojot šādus līdzekļus ar personas datiem, ieskaitot savākšanu, ierakstu, sistematizāciju, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunošana, izmainīšana), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanu, piešķiršanu, piekļūšanu), personas datu dzēšanu, bloķēšanu, anulēšanu, personas datu iznīcināšanu.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” – obligāti jāievēro Operatoram vai cietiem, kuri saņēmuši piekļuvi personas datiem, prasība nepieļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai, ja ir cits likumīgs pamatojums.

1.1.5. “Interneta veikala vietnes lietotājs (turpmāk – Lietotājs)” – persona, kurai ir piekļuve Vietnei, ar Interneta tīmekļa starpniecību un kura izmanto interneta veikala Vietni.

1.1.6. “Cookies” - neliels datu fragments, ko Web serveris augšupielādējis un glabā Lietotāja datorā, ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma ik reizes pārsūta tīmekļa serverim uz HTTP pieprasījumu, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.7. “IP adrse”- unikāla interneta tīkla adrese datortīkla mezglā, kas veidots pēc IP protokola.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Lietotāja Interneta veikala vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu šai Konfidencialitātes politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem.

2.2. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Konfidencialitātes politikas noteikumiem, viņam jāpārtrauc Interneta veikala vietnes izmantošana.

2.3. Dotā Konfidencialitātes politika tiek izmantota tikai Interneta veikala “SIA LARTA 1” vietnei. Interneta veikals nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var pāriet pa vietnēm, pieejamām Interneta veikala vietnē.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda personas datu patiesumu, ko sniedz Interneta veikala vietnes Lietotājs.

2.5. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

3. Konfidencialitātes politikas priekšmets

3.1. Dotā Konfidencialitātes politika nosaka Interneta veikala vietnes Administrācijas pienākumus par personas datu konfidencialitātes neizpaušanas un aizsargāšanas režīma nodrošināšanu, kurus Lietotājs sniedzis pēc Vietnes Administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties interneta veikala vietnē vai noformējot pasūtījumu Preces iegādei.

3.2. Personas dati, kas atļauti apstrādei šīs Konfidencialitātes politikas ietvaros, Lietotājs sniedz, aizpildot reģistrācijas formu, Interneta veikala “SIA LARTA 1” vietnē, sadaļā Reģistrācija un kurā ietilpst sekojošā informācija:

3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, tēvvārds;

3.2.2. Lietotāja kontakttelefons;

3.2.3. Elektroniskā pasta adrese (e-mail);

3.2.4. Preces piegādes adrese;

3.2.5. Lietotāja dzīvesvieta;

3.2.6. Lietotāja bankas kartes numurs;

3.3. Interneta veikals aizsargā Datus, kas tiek automātiski nodoti reklāmas bloku skatīšanai un, apmeklējot lapas, uz kurām uzstādīts statistiskais sistēmas skripts (“pikselis”):

IP adrese;

informācija no cookies;

informācija par pārlūkprogrammu (vai citu programmu, kura īsteno piekļuvi reklāmai un tās parādīšanu);

piekļuves laiku;

lapas adrese, kurā izvietots reklāmas bloks;

referers (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Cookies atslēgšana var izraisīt neiespējamību piekļūt citām Interneta veikala vietnēm, kur nepieciešama autorizācija.

3.3.2. Interneta veikals apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Dotā informācija tiek izmantota ar nolūku atklāt un risināt tehniskas problēmas, lai kontrolētu veicamo finanšu maksājumu likumību.

3.4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav augstāk atrunāta (pirkumu vēsture, izmantojamās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas un tml.) ir droši jāglabā un to nedrīkst izplatīt, izņemot gadījumus, paredzētus šīs Konfidencialitātes politikas 5.2. un 5.3.p.

4. Lietotāja personiskās informācijas vākšanas mērķi

4.1. Interneta veikala vietnes Administrācija var izmantot Lietotāja datus sekojošos nolūkos:

4.1.1. Lietotāja identifikācijai, kas reģistrēti Interneta-veikala vietnē, pasūtījuma un (vai) preces pirkšanas-pārdošanas Līguma attālināta veida noslēgšanai ar larta.lv

4.1.2. Sniegt Lietotājam pieeju personalizētiem interneta veikala Vietnes resursiem.

4.1.3. Atgriezenisko sakaru ierīkošana ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu virzienus, kas attiecas uz Interneta veikala Vietnes izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, pieprasījumu un pieteikumu apstrāde, kas saņemti no Lietotāja.

4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana drošības nodrošināšanai, krāpniecības novēršanai.

4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu ticamības un pilnības apstiprināšanai.

4.1.6. Uzskaites datu veidošana pirkumu veikšanai, ja Lietotājs devis piekrišanu uzskaites datu veidošanai.

4.1.7. Interneta veikala Vietnes paziņojums Lietotājam par Pasūtījuma stāvokli.

4.1.8. Lietotāja maksājumu apstrāde un saņemšana, kas apstiprina nodokli vai nodokļu atlaides, maksājuma apstrīdēšana, tiesību noteikšana kredītlīnijas saņemšanai.

4.1.9. Sniegt Lietotājam efektīvu klienta un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas, saistītas ar interneta veikala Vietnes izmantošanu.

4.1.10. Sniegt Lietotājam ar viņa piekrišanu, informāciju par atjaunoto produkciju, speciāliem piedāvājumiem, informāciju par cenu, jaunumu izsūtīšanu un citu informāciju Interneta veikala vārdā vai Interneta veikala partneru vārdā.

4.1.11. Reklāmas darbības veikšanai ar Lietotāja piekrišanu.

4.1.12. Pielaides sniegšana Lietotājam Interneta veikala partneru vietnēm vai servisiem, ar mērķi saņemt produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

5. Personīgās informācijas apstrādes veidi un termiņi

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez termiņa ierobežojumiem, jebkurā likumīgā veidā, tai skaitā personas datu informācijas sistēmās ar automatizācijas līdzekļu izmantošanu vai bez šādu līdzekļu izmantošanas.

5.2. Lietotājs piekrīt tam, ka vietnes Administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, un konkrēti, kurjera dienestiem, pasta sakaru organizācijām, elektrosakaru operatoriem, tikai Lietotāja pasūtījuma izpildes nolūkos, kas noformēts interneta veikala “LARTA” Vietnē, ieskaitot Preces piegādi.

5.3. Lietotāja personas datus var nodot Latvijas valsts varas pilnvarotām institūcijām, pamatojoties un kārtībā, kāda noteikta Latvijas likumdošanā.

5.4. Pie personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas, vietnes Administrācija informē Lietotāju par personas datu zaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus Lietotāja personas datu aizsardzībai no prettiesiskas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, izmainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citu trešo personu prettiesiskas izmantošanas.

5.6. Vietnes Administrācija kopā ar Lietotāju veiks visus nepieciešamos pasākumus zaudējumu vai citu negatīvu seku novēršanai, ko izraisījis Lietotāja personas datu zudums vai izpaušana.

6. Pušu pienākumi

6.1. Lietotāja pienākums:

6.1.1. Sniegt ziņas par personas datiem, kas nepieciešami interneta veikala Vietnes izmantošanai.

6.1.2. Atjaunot, papildināt sniegto informāciju par personas datiem, gadījumā, ja dotā informācija izmanīta.

6.2. Vietnes Administrācijas pienākums:

6.2.1. Izmantot saņemto informāciju tikai mērķiem, kādi norādīti šīs Konfidencialitātes politikas 4.p.

6.2.2. Nodrošināt konfidenciālās informācijas glabāšanu noslēpumā, neizpaust bez iepriekšējas Lietotāja rakstveida atļaujas, kā arī neveikt Lietotāja personas datu pārdošanu, apmaiņu, publicēšanu, vai izpaušanu citos iespējamos veidos, izņemot, kā norādīts šīs Konfidencialitātes politikas 5.2. un 5.3.p.

6.2.3. Veikt piesardzības pasākumus Lietotāja personas datu konfidencialitātes aizsargāšanai, atbilstoši kārtībai, kādu izmanto šāda veida informācijas aizsargāšanai pastāvošajā lietišķajā apritē.

6.2.4. Veikt personas datu, kuri attiecas uz atbilstošo Lietotāju, bloķēšanu, no brīža, kad Lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotais orgāns subjekta personas datu aizsardzībā, vērsies ar pieprasījuma uz pārbaudes laiku, gadījumā, ja atklāti nepatiesi personas dati vai prettiesiskas darbības.

7. Pušu atbildība

7.1. Vietnes Administrācija, kura nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam sakarā ar prettiesisku personas datu izmantošanu, atbilstoši Latvijas likumdošanai, izņemot gadījumus, kādi paredzēti šīs Konfidencialitātes politikas 5.2., 5.3. un 7.2.p.

7.2. Konfidenciālas informācijas zaudēšanai vai izpaušanai vietnes Administrācija nav atbildīga, ja dotā konfidenciālā informācija:

7.2.1. Kļuvusi par publisku pieejamu pirms tās zaudēšanas vai izpaušanas.

7.2.2. Tika saņemta no trešajām personām pirms tās saņemšanas vietnes Administrācijā.

7.2.3. Tika izpausta ar Lietotāja piekrišanu.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas radušies no attiecībām starp Interneta veikala vietnes Lietotāju un vietnes Administrāciju, ir obligāta pretenzijas uzrādīšana (rakstveida priekšlikums par labprātīgu strīdu noregulēšanu).

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāra dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, rakstveidā paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja netiks sasniegta vienošanās, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesas institūcijā atbilstoši pastāvošajai Latvijas likumdošanai.

8.4. Konfidencialitātes politikai un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju tiek piemērota pastāvošā Latvijas likumdošana.

9.   Papildus noteikumi

9.0. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas radušies no attiecībām starp Interneta veikala vietnes Lietotāju un vietnes Administrāciju, ir obligāta pretenzijas uzrādīšana (rakstveida priekšlikums par labprātīgu strīdu noregulēšanu).

9.1. Vietnes Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā Konfidencialitātes politika stājas spēkā no tās izvietošanas brīža Interneta veikala Vietnē, ja citādi nav paredzēts jaunajā Konfidencialitātes politikas redakcijā.